Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

abstractionn
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou

January 03 2020

abstractionn
6499 1657 500
Reposted fromerq erq viaiblameyou iblameyou

January 02 2020

abstractionn

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 19 2019

abstractionn
5927 95b8 500
Reposted fromtfu tfu viapl pl
abstractionn
6512 cea0 500
No Time to Die | Nie Czas na Umieranko
Reposted froms3 s3 viapl pl
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viaszarakoszula szarakoszula
abstractionn
9516 a29c 500
Reposted fromzciach zciach viaiblameyou iblameyou
abstractionn
3408 64ab 500
Stanisław Ignacy Witkiewicz - Listy do żony (1923-1927)
abstractionn
2990 a559 500
Reposted fromcontigo contigo viaszarakoszula szarakoszula
abstractionn

November 04 2019

abstractionn
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszarakoszula szarakoszula

September 11 2019

abstractionn
5014 e516 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula

September 10 2019

abstractionn
abstractionn
0702 b639 500
abstractionn
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
abstractionn

August 12 2019

abstractionn
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— znalezione

July 29 2019

abstractionn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl