Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2018

abstractionn
abstractionn
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
abstractionn
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula

July 02 2018

abstractionn
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
abstractionn
9513 4a76 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaparisienne laparisienne
abstractionn
abstractionn
Obojętność może być sposobem uniknięcia bólu.
— z filmu "Milczenie owiec"
Reposted fromkfavart kfavart viakarna karna
abstractionn
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
abstractionn

Nic zaś tak nie podnieca kobiety jak świadomość, że jakiś nieszczęśnik stracił dla niej rozum.

— ~ P. C.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaoutofmyhead outofmyhead

June 30 2018

abstractionn
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viakiks kiks
abstractionn
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54

May 27 2018

abstractionn
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viazginieszmarnie zginieszmarnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl