Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

abstractionn
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viaszarakoszula szarakoszula
abstractionn
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakochajmnie kochajmnie

May 23 2017

abstractionn
abstractionn
abstractionnhow I plan to live my life
abstractionn
abstractionn
abstractionn
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
abstractionn

May 22 2017

abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
abstractionn
3774 4515 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 19 2017

abstractionn
Reposted fromciarka ciarka viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl